Examineringstider
Examination lengths

Nedanstående tabell visar examenslängd för de examineringar som SSTB genomför.
Notera att tiderna kan vara olika för en examen beroende på vilket språk den ges på och vilket språk som deltagaren har som modersmål och behärskar.
Vi examen på svenska:
Om deltagaren inte har svenska som modersmål och inte behärskar svenska tillräckligt bra ges 25% extra tid
Vid examen på engelska:
Om deltagaren inte har engelska som modersmål ges 25% extra tid
Meddela tentavakten vid start av tentan om du anser dig berättigad till extra tid.

Vill du av medicinska skäl, t.ex. dyslexi ha längre tentatid ska läkarintyg om detta skickas till SSTB i god tid före examineringsdagen

The table below shows exam lengths for the exams conducted by SSTB.
Please note that the times can be different depending on the language for the exam and the native langauge for the exam taker.
For exam in Swedish:
If the exam taker does not have Swedish as native language and is not fluent in Swedish she will get 25% extra exam time
For exam in English:
If the exam taker does not have English as native language she will get 25% extra time
Please inform the proctor before the exam start if you are entitled to 25% extra time

If you, on medical grounds, e.g. dyslexia. need more time, please send a medical certificate in good time before the exam date

Antal frågor
No of questions

Svenska 2)

English 3)
Foundation Level
Foundation Level Core, CTFL 40 1:00 1:00
Agile Tester, CTFL-AT 1) 40 1:00 1:00

Specialist 1)
Model-Based Tester, CTFL-MBT 40 - 1:00
Usability Testing, CTFL-UT 40 - 1:00
Automotive Software Testing CTFL-AuT 40 - 1:00
Performance Testing CTFL-PT 40 - 1:30
Test Automation Engineer, CTAL-TAE 40 - 1:30

Advanced Level 1)
Test Manager, CTAL-TM 65 3:00 3:00
Test Analyst, CTAL-TA 3.1 40 - 2:00
Technical Test Analyst, CTAL-TTA 2019 45 - 2:00
1) Kräver certifikat på Foundation Level Core, CTFL
    Requires certificate on Foundation Level Core, CTFL
2) 25% extra tid om ditt modersmål eller vardagsspråk inte är svenska
3) 25% extra time if English is not your native language