ISTQB Effektivitetsundersökning 2016-2017

Om undersökningen

Som en ideell organisation med uppdraget att "främja utvecklingen inom yrket programvarutestning" genomför ISTQB® regelbundna internationella undersökningar för att utvärdera trender inom testindustrin. I 2013-års "ISTQB® Effectiveness Survey" sammanställde vi marknadens återkoppling på ISTQB®-certifieringars inverkan; 2015 genomförde vi en undersökning som fokuserade på "Worldwide Software Testing Practices". I denna  "ISTQB® Effectiveness Survey", frågade vi efter ytterligare synpunkter från professionella testare för att analysera hur trender och förväntningar förändras.
 
Undersökningen togs fram av ISTQB® Marketing Working Group och godkändes av ISTQB® Nationella Styrelser, ackrediterade kurshållare och examensföretag, och fick mer än 3 200 svar från 89 länder.
 
Undersökningen omfattar flera ämnen; motiv för att ISTQB®-certifiera sig, kursplanernas (syllabi) relevans, undervisningens påverkan och vad som skulle kunna ingå i kommande kursplaner. Vi tror att den kan ge användbar information för alla som arbetar med, eller är involverade i, testning, plus att den ger värdefull vägledning för vidareutveckling av ISTQB®-programmet. Det är en spännande tid i testindustrin och undersökningen kommer att bidra till att ISTQB® utvecklar och underhåller kursplaner som fortsätter att återspegla förändrade testmetoder och som möter marknadens krav.

De mest betydelsefulla resultaten i ISTQB® Effectiveness Survey 2016-2017

  1. Resultatet av undersökningen bekräftar resultaten från 2013, med en positiv utvärdering av ISTQB®:s certifieringsprogram.
  2. Medarbetares karriärsutveckling är chefernas största motivation för att låta medarbetare certifiera sig enligt ISTQB® CTFL. Detta var också det främsta motivet i 2013-undersökningen.
  3. Undersökningsresultatet visar att individens karriärsutveckling stöds av ISTQB®:s certifieringsprogram.
  4. Undersökningen bekräftar att ISTQB®-certifikatet till en mycket stor grad motsvarar testkunskapen hos kandidaterna.
  5. Det finns ett stort och växande intresse för ISTQB®-certifiering på Advanced Level.  Efterfrågan har ökat med ca 20% jämfört med 2013-undersökningen.
  6. Tänkbara ämnen för framtida certifieringar är Cloud-testning, testestimering och mätvärden, användaracceptanstestning, test av webbaserade applikationer och testdatahantering.
  7. Baserat på uppskattningar av certifieringarna för ISTQB® Foundation och Advanced Level har mognadsgraden hos certifieringsmarknaden för programvarutestning ökat.

Till undersökningen