Ändringar FL 2011 - FL 2018

Målet är att göra FL 2018 lättare att läsa, förstå, lära och översätta, med fokus på att öka

praktisk användbarhet och balans mellan kunskap och färdigheter.


FL 2018 innehåller följande ändringar:

·         Färre K1 Learning Objectives (LO) i allmänhet,

o   15 LO i 2018 jämfört med 27 LO i 2011.

·         Mindre fokus på kapitel 5 Testhantering,

o   15 LO i 2018 jämfört med 24 LO i 2011.

·         Mer betoning på granskning, en K3-LO har lagts till i kapitel 3.

o   Statisk analys i verktygsavsnittet tas bort och kommer att täckas i andra kursplaner.

·         Mer tonvikt på testtekniker i kapitel 4.

o   Avsnitt 4.1 i 2011 har flyttats och slagits samman med avsnitt 1.4 i kapitel 1.

·         Agile nämns i kursplanen.

o   Men inte med i någon LO.

·         White-box-tekniker nedgraderas.

o   K4 och K3 borttagna - de kommer att omfattas av andra kursplaner.

 

Ytterligare ändringar till 2018 Foundation Syllabus är:

1. ISO / IEC / IEEE 29119 används nu som referens istället för IEEE Standard 829.

2. ISO / IEC 25010 används nu som referens istället för ISO 9126.

3. ISO / IEC 20246 används nu som referens istället för IEEE 1028.

Etikkoden har flyttats från kapitel 1 till www.istqb.org

Changes FL 2011 - FL 2018

The goal is to make FL 2018 easier to read, understand, learn, and translate, focusing on increasing practical usefulness and the balance between knowledge and skills.


FL 2018 has the following changes:
• Fewer K1 Learning Objectives (LO) in general,
     – 15 LO in 2018 compared with 27 LO in 2011.
• Less focus on chapter 5 Test Management,
     – 15 LO in 2018 compared with 24 LO in 2011.
• More emphasis on review, a K3 LO has been added to chapter 3.
     – Static Analysis by Tools section is removed, and will be covered in other syllabi.
• More emphasis on test techniques in chapter 4.
     – Section 4.1 of 2011 moved and merged with section 1.4 of chapter 1.
• Agile is mentioned in the content of the syllabus.
     – But not included in the wording of any LO.
• White-box techniques are downgraded.
     – K4 and K3 removed – they will be covered in other syllabi.

Additional changes made to the 2018 Foundation Syllabus are:
1. ISO/IEC/IEEE 29119 is now used for reference instead of IEEE Standard 829.
2. ISO/IEC 25010 is now used for reference instead of ISO 9126.
3. ISO/IEC 20246 is now used for reference instead of IEEE 1028.
The Code of Ethics has been moved from chapter one to ISTQB.ORG web site.